Andmekaitse:tagasiside ja päringud

1.Registripidaja (isikuandmete vastutav töötleja):

Konekesko Oy, Vanha Porvoontie 245, PL 145, 01301 Vantaa, Soome

2.Vastutav isik:

Konekesko Eesti AS

Postiaadress: Konekesko Eesti AS, Põrguvälja tee 3a, Pildiküla, Rae vald, 75308, Harjumaa, Eesti

E-post: info@kesko.ee

3.Registri nimetus:

Konekesko / Tagasiside ja päringud

4.Isikuandmete töötlemise eesmärk (registri kasutamine):

Tagasiside vorm võimaldab anda Konekeskole tagasisidet ja edastada päringuid. Tagaside vorm küsib tagasiside töötlemiseks saatja kontaktandmeid, samas on tagasisidet võimalik edastada ka anonüümselt.

Päringu saamisel teeb registripidaja või asjaomane Kesko üksus kõik võimaliku küsimusele vastamiseks või korraldab tagasiside kohaseks käsitlemiseks täiendava kontakti.

Tagasiside vormis esitatud teave kustutatakse registrist kolme kuu möödumisel päringule vastamise või päringu alusel toimunud muu kontakti kuupäevast. Juhul, kui tagasiside käsitlemine nõuab korduvaid kontakte, arvestatakse kolmekuulist perioodi viimase kontakti toimumisest.

Tagasiside, mis registripidaja hinnangul ei nõua saatjaga kontakteerumist, kustutatakse registrist ühe kuu möödumisel tagasiside saamisest.

5.Registriandmete koosseis:

Registris salvestatakse järgmine tagasiside vormis saatja poolt esitatud teave: saatja nimi, postiaadress, telefoninumber, faksinumber, e-posti aadress, esitatud teabe sisu.

6.Isikuandmete allikad:

Tagasiside andja poolt esitatud isikuandmed.

7.Isikuandmete edastamine:

Esitatud teavet edastatakse tagasiside käsitlemiseks üksnes Konekesko asjaomasele partnerile.

Välisriiki, mis ei kuulu Euroopa Liitu või ei ole ühinenud Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga, võib isikuandmeid edastada üksnes isikuandmete kaitse seaduses ettenähtud tingimustel.

8.Turvalisuse põhimõtted:

Elektroonilises vormis tagasiside prinditakse paberkandjale üksnes vajadusel. Koheselt pärast tagasiside kohase käsitlemise lõpetamist väljaprindid hävitatakse. 

Tagasiside jõuab Konekeskoni e-kirjana. Vastavate e-kirjade lugemise, saatmise ja kustutamise õigused on üksnes asjaomastel andmeid töötlevatel Konekesko töötajatel.

Mistahes tagasisidet edastatakse tagasiside käsitlemise eesmärkidel üksnes Konekesko partnerile, keda tagasiside puudutab.

9.Andmetega tutvumise õigus:

Registrisse kantud isikutel on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega, taotleda ebaõigete andmete parandamist ja kasutada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi. Andmetega tutvumiseks ja andmete parandamiseks tuleb edastada punktis 2 märgitud vastutavale isikule kirjalik taotlus või leppida nimetatud isikuga kokku andmetega tutvumise võimaldamises registripidaja asukohas.