Lietošanas noteikumi

MĀJAS LAPAS LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Šie noteikumi nosaka Konekesko mājas lapas (www.konekesko.com) un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus. Mājas lapas lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot šos noteikumus. Konekesko ir tiesības tos mainīt. Grozījumi lietošanas noteikumos stājas spēkā ar brīdi, kad tie ir publicētas mājas lapā. Katra šīs vietnes lietotāja pienākums ir iepazīties ar šiem noteikumiem un nepiekrišanas gadījumā nelietot Konekesko mājas lapu.

Autortiesības

Šīs mājas lapas saturu aizsargā autortiesības. Konekesko patur visas tiesības uz šo vietni un tās saturu, ja vien šajos lietošanas noteikumos vai mājas lapā nav norādīts citādi. Tekstu vai attēlu izmantošana komerciālos nolūkos vai tādiem mērķiem, kas neatbilst labai praksei, ir aizliegta. Jūs varat apskatīt, pārlūkot un izdrukāt Konekesko tīmekļa vietnes lapas jūsu personīgai lietošanai.

Pilnīga vai daļēja šo lapu satura izplatīšana, uzglabāšana, reproducēšana vai pavairošana jebkādā formā bez rakstiskas Konekesko piekrišanas ir aizliegta, izņemot zemāk uzskaitītos gadījumus.

Preses relīzes, materiāli, kas ir materiālu bankā un izdrukājamas prežu zīmes var brīvi izmantot mediju satura veidošanas nolūkiem, ar nosacījumu, ka vienmēr tiek norādīta atsauce uz informācijas avotu.

Ja uz atsevišķiem mājas lapā izvietotiem dokumentiem attieksies citi nosacījumi, tie būs norādīti pie konkrētā dokumenta.

Simboli un preču zīmes

Viss mājas lapā izvietotais intelektuālais īpašums, kā, piemēram, preču zīmes, produktu un pakalpojumu nosaukumi, piemēram, ”KONEKESKO", KONEKESKO logo un citi Konekesko produktu un pakalpojumu nosaukumi ir aizsargāti kā Konekesko vai tā piegādātāju intelektuālais īpašums.

Atruna

Konekesko negarantē, ka visa informācija mājas lapā vai tajā lapās, kurās var piekļūt caur Konekesko mājas lapu, ir pilnīga, precīza vai autentiska. Konekesko negarantē, ka tā tīmekļa vietnei netiks traucēta piekļuve, Konekesko nav atbildīgs par šīs mājas lapas pieejamību. Konekesko ir tiesības veikt izmaiņas mājas lapā.

Konekesko mājas lapā var būt izvietotas saites uz citām, trešo personu interneta vietnēm. Izmantojot šādas saites, lietotājam ir pienākums pirms tās lietošanas iepazīties ar šādas vietnes izmantošanas nosacījumiem un tos akceptēt. Konekesko nekontrolē to vietņu saturu, kurām var piekļūt caur Konekesko mājas lapā norādītajām saitēm un Konekesko nav atbildīgs par šādu interneta lapu saturu. Konekesko nav atbildīgs par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, peļņas zudumiem, kaitējumu uzņēmuma tēlam vai jebkādiem citiem finansiāliem zaudējumiem, kas radušies mājas lapas vai to pakalpojumu, kas tiek piedāvāti šajā lapā, lietošanas rezultātā. Konekesko maksimālās atbildības pakāpi ierobežo Latvijas Republikas tiesību akti.

Materiālu iesniegšana Konekesko

Iesniedzot materiālus jebkuram Konekesko serverim, piemēram, ar e-pastu vai caur mājas lapu, lietotājs piekrīt un apstiprina, ka viņam ir tiesības iesniegt šos materiālus un Konekesko tos var izmantot bez jebkāda veida atlīdzības, kā arī apstiprina, ka šis materiāls nav pretlikumīgs, nepārkāpj labas prakses principus vai kā citādi nav piemērots publicēšanai. Informācijas iesniedzējam ir jāpārliecinās, ka materiāls nesatur vīrusus vai citas kaitīgas vienības.

Konekesko nav atbildīgs par neviena mājas lapas lietotāja iesniegtā materiāla saturu. Konekesko ir tiesības pēc saviem ieskatiem izņemt no savas mājas lapas jebkuru iesūtīto materiālu.

Privātā aizsardzība

Konekesko informācijas apstrāde noris atbilstoši piemērojamiem personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Konekesko interneta lapu apmeklētāju personīgā informācija netiek apkopota, ja vien konkrētā persona pati to nav sniegusi, piemēram, savā atsauksmē vai citādi norādījusi, ka šī informācija paredzēta Konekesko vajadzībām. Šāda informācijas apstrādes politika ir atklāti aprakstīta privāto datu aizsardzības paziņojumos, kas ir pieejami attiecīgajās tīmekļa lapās.

Tehniskā informācija

Pakalpojums darbojas ar visbiežāk izmantojamām operētājsistēmām un pārlūkprogrammām. Mājas lapa ir pārbaudīta ar Internet Explorer 8, Firefox 17, Google Chrome 20 un ar jaunākām pārlūkprogrammu versijām, kā arī ar iPad, iPhone un Nokia Lumia 800 un 920. Lai izmantotu visas mājas lapā esošās funkcionalitātes, lūdzu, pārbaudiet, vai jūsu pārlūkprogrammā ir aktivizēts Javascript.